Tenggara.net

Sdružení pro poznání Indonésie a dalších zemí JV Asie

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

V první řadě odklidit mrtvá těla / Removal of dead bodies comes first

( 0 Hlasů )

Přes nesnadné telefonické spojení s městem Banda Aceh se nám podařilo získat od našeho terénního pracovníka Murtaly aktuální informace o vývoji v oblasti a o postupu prací.

In spite of troubled telephone connection with Indonesian city of Banda Aceh, we succeeded in obtaining fresh information from Murtala, our colleague acting on the spot, about the course of the relief works and current development in the area.

Click to view the English text Click to view the English text
Click to view the English text

Pozitivní informací je, že Murtalův dům, ač vyplavený, stále stojí a bylo možné v něm vytvořit improvizované sanitární středisko. Dobrovolníci se v tuto chvíli zaměřují na jednu z hlavních a součastně nejméně radostných priorit, kterou je vyprošťování a odklízení mrtvých těl či jejich zbytků z trosek domů a vyklízení nemocnice. Těla jsou následně sbírána na vojenská auta, odvážena k identifikaci a následně pohřbívána. Podle Murtaly už je velmi obtížné najít i volná místa pro hromadné hroby. Ve městě Banda Aceh nyní působí indonéská armáda, několik mezinárodních humanitárních organizací a zpravodajských štábů. Veškeré aktivity směřují k zajištění základních životních potřeb lidí, kteří katastrofu přežili. Budují se evakuační tábory a probíhá distribuce pitné vody a základních potravin. Současně týmy dobrovolníků a vojáků intenzivně odklízejí mrtvá těla, aby se předešlo hrozící epidemii.

Murtala odhaduje, že vzhledem k rozsahu katastrofy bude tato činnost probíhat nejméně jeden měsíc. Někteří studenti museli Banda Aceh dočasně opustit z důvodů nedostatku finančních prostředků pro svůj provoz a na osobní ochranu proti chorobám. Pokusíme se tedy co nejrychleji zaslat Murtalovi a jeho přátelům nějakou základní finanční pomoc. Murtala se nyní spojil s organizací FKPPI (Komunikační fórum dětí veteránů armády a policie), která do Acehu vyslala týmy mladých dobrovolníků. Studenti se hodlají zaměřit na zbudování alespoň provizorních prostor pro výuku dětí a na zbudování dočasného sirotčince.

Dne 7.1.2005 se Murtala setkal s redaktorem ČT Janem Moláčkem, kterého seznámil s rozsahem aktivit, kterým se indonéští studenti z a podpory svých českých kolegů věnují.


Positive news is that Murtala´s house, though flooded and damaged, still stands and could therefore be used as temporary place for basic sanitary work. The volunteers have to concentrate now on the most urgent but mentally exhaustive work, namely, the search for dead bodies and their parts, the removal of them from the ruins of houses, and clearing out the damaged hospital. The corpses are then collected, loaded onto military vehicles, and transported to special places for identification. Only then, they can be buried. According to Murtala, it has become increasingly difficult to find free areas even for mass graves. Banda Aceh is now place of operation of Indonesian army as well as of international humanitarian organizations and news agencies. All activities are directed towards the securing of very basic living conditions for those who have survived. Evacuation camps are being built, and distribution of drinking water and basic foodstuffs is also organized. Along with this, the work on the removal of decaying bodies must continue all the time, in order to prevent the spread of contagious diseases.

Murtala estimates that with regard to the immense extent of the catastrophe, this dreadful work will have to continue for at least one month. The troubles are mounting. Some of the volunteering students had to leave Banda Aceh temporarily because of spending all their remaining money for basic food, or because thay had to protect themselves from attacking diseases. This is a serious point which made us speed up our work here in Prague and send Murtala´s team our initial financial help as soon as possible to cover their basic expenses. Murtala established direct contact now with the organization FKPPI (Communication forum for children of army and police veterans) which is currently sending the teams of young volunteers to Aceh. These students plan to build at least simple shelters that would enable to restart the teaching of schoolchildren, and they also want to build a provisory orphanage.

January 7, 2005 Murtala met with Czech Television redactor Jan Moláček whom he informed about the extent of work the Indonesian students currently perform under support of their Czech colleagues.